Constanta Service Capital
ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНВЕСТИЦЙНИХ ФОНДІВ

Створення корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) - це інститут спільного інвестування (далі - ІСІ), який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Корпоративний інвестиційний фонд, здійснює свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені в цінні папери, корпоративні права та нерухомість. Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) частка держави або органів місцевого самоврядування яких перевищує 25 відсотків. Органами управління корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та наглядова рада. Освіта інших органів корпоративного інвестиційного фонду, які не передбачені цим Законом, забороняється Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів обирають членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду. Розмір початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше 1250 мінімальних заробітних плат.

Початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок:

 • грошових коштів;
 • державних цінних паперів;
 • цінних паперів інших емітентів, допущених до торгів на фондовій біржі;
 • об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Збільшення статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій. Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

 • емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;
 • залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;
 • надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;
 • розміщувати акції за ціною нижче номінальної вартості;
 • розміщувати акції за ціною нижче вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;
 • розміщувати акції понад проголошену кількість;
 • відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативно-правових актах Комісії;
 • створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

КІФ реєструється в порядку, передбаченому для відкритих акціонерних товариств.

Порядок створення КІФ

 1. Ухвалення зборами засновників рішення про: створення КІФ, закрите (приватне) розміщення акцій КІФ та затвердження проекту статуту КІФ;
 2. Формування початкового статутного капіталу КІФ;
 3. Надання в Комісію заяви та всіх необхідних документів на узгодження проекту статуту КІФ та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ. З цією метою в Комісію подаються такі документи:
  • заява про погодження проекту статуту КІФ та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ;
  • протокол зборів засновників КІФ, засвідчений підписом засновників КІФ, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками;
  • проект статуту КІФ, затверджений рішенням зборів засновників;
  • виписку банківської установи про внесення засновниками КІФ грошових коштів на тимчасовий рахунок (подається в разі, якщо оплата акцій здійснювалась грошовими коштами);
  • копію акта оцінки майна або звіту про оцінку майна, завірену підписом уповноваженої особи, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) (подається в разі, якщо оплата акцій здійснювалась нерухомістю);
  • довідку організатора торгівлі про результати біржових торгів про діапазони цін на зареєстровані на цьому організаторі торгівлі найбільша пропозиція на покупку і найменшу пропозицію на продаж цінних паперів, якими формується початковий статутний капітал КІФ на останній робочий день перед днем прийняття рішення про створення КІФ (подається в разі, якщо оплата акцій здійснювалась цінними паперами).
 4.  
 5. Узгодження Комісією проекту статуту та реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ. Реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію цього випуску є підставою для внесення випуску акцій до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування;
 6.  
 7. Присвоєння акціям КІФ міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
 8.  
 9. Висновок з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії цінних паперів;
 10.  
 11. Оформлення глобального сертифікату
 12.  
 13. Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників КІФ;
 14.  
 15. Затвердження установчими зборами КІФ результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників КІФ, затвердження статуту, обрання членів наглядової ради КІФ, затвердження проектів договорів з КУА;
 16.  
 17. Реєстрація КІФ та його статуту в органах державної реєстрації;
 18.  
 19. Укладання договорів з КУА та зберігачем;
 20.  
 21. Надання до Комісії всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій КІФ, регламенту КІФ та внесення КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).
 22.  
 23. Порушення вищевказаного порядку тягне за собою відмову в реєстрації з боку компетентних органів.
 24.  
 25. Протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи корпоративний інвестиційний фонд зобов'язаний зареєструвати регламент. Загальний термін реєстрації складає 50-60 робочих днів